Maintenance and Tune-Up

Spark Plug (ILZKAR8J8SY) (Ngk)
12290-5PA-A01
$33.00
$23.76
$33.00
$23.76
Spark Plug (ILZKAR8H8S) (Ngk)
12290-59B-003
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC 5-DOOR,
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC SEDAN
$25.62
$18.44
$25.62
$18.44
Spark Plug (DXE22HCR11S) (Denso)
12290-5R0-004
Fits:
 • Honda:
  • FIT 5-DOOR
$36.15
$26.03
$36.15
$26.03
Spark Plug (DILKAR7H11GS) (Ngk)
12290-RDF-A01
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC SEDAN,
  • CR-V 5-DOOR
$36.15
$26.03
$36.15
$26.03
Spark Plug (DILZKR7B11G) (Ngk)
12290-R9P-A01
Fits:
 • Honda:
  • PILOT 5-DOOR,
  • RIDGELINE SEDAN
$44.93
$32.35
$44.93
$32.35
Spark Plug (DILZKAR7C11S) (Ngk)
12290-5R0-003
Fits:
 • Honda:
  • FIT 5-DOOR
$36.15
$26.03
$36.15
$26.03
Spark Plug (SXU22HCR11) (Denso)
12290-R70-A02
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD SEDAN
$42.97
$30.94
$42.97
$30.94
Spark Plug (ILZKAR7E11S) (Ngk)
12290-5K0-A01
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD HYBRID SEDAN,
  • ACCORD PLUG-IN SEDAN
$45.17
$32.52
$45.17
$32.52
Spark Plug (DXU22HCRD11S) (Denso)
12290-R1A-A01
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC SEDAN,
  • HR-V 5-DOOR
$22.60
$16.27
$22.60
$16.27
Spark Plug (SILKR8B8DS) (Ngk)
12290-R1Z-A01
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC NGV SEDAN
$25.62
$18.44
$25.62
$18.44
Spark Plug (DILZKR7A11G) (Ngk)
12290-R71-L01
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ODYSSEY 5-DOOR,
  • PILOT 5-DOOR
$25.62
$18.44
$25.62
$18.44
Spark Plug (DIFR6D13) (Ngk)
12290-RB0-J11
Fits:
 • Honda:
  • CR-Z HATCHBACK
$44.93
$32.35
$44.93
$32.35
Spark Plug (DILFR6J11) (Ngk)
12290-RW0-003
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC HYBRID SEDAN,
  • INSIGHT
$36.15
$26.03
$36.15
$26.03
Spark Plug (DILZKR7B11GS) (Ngk)
12290-R41-L01
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD SEDAN,
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC SEDAN,
  • HR-V 5-DOOR
$36.15
$26.03
$36.15
$26.03
Spark Plug (DILZKR7A11DS) (Ngk)
12290-RN0-A01
Fits:
 • Honda:
  • PILOT 5-DOOR
$36.15
$26.03
$36.15
$26.03
Spark Plug (ILZKR7B11) (Ngk)
12290-R70-A01
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD SEDAN,
  • CROSSTOUR 5-DOOR,
  • ODYSSEY 5-DOOR,
  • PILOT 5-DOOR,
  • RIDGELINE SEDAN
 • 1 more
$25.62
$18.44
$25.62
$18.44
Spark Plug (DIFR6A13G) (Ngk)
12290-RB0-J01
Fits:
 • Honda:
  • CR-Z HATCHBACK
$36.15
$26.03
$36.15
$26.03
Spark Plug (SXU22HCR11S) (Denso)
12290-R40-A02
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD SEDAN,
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC SEDAN,
  • CR-V 5-DOOR,
  • CROSSTOUR 5-DOOR
 • 1 more
$22.60
$16.27
$22.60
$16.27
Spark Plug (DILFR6F11G) (Ngk)
12290-RBJ-003
Fits:
 • Honda:
  • INSIGHT
$25.62
$18.44
$25.62
$18.44
Spark Plug (DXE22HQR-D11S) (Denso)
12290-5A2-A02
Replaces: 12290-5A2-A01
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD SEDAN,
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC SEDAN,
  • CR-V 5-DOOR
$22.60
$16.27
$22.60
$16.27
Spark Plug (DK20PR-D13) (Denso)
12290-RTW-004
Fits:
 • Honda:
  • CR-Z HATCHBACK
$45.70
$32.90
$45.70
$32.90
Collar, Spark Plug Coil
12215-RNA-A00
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC NGV SEDAN,
  • CIVIC SEDAN
$9.90
$7.37
$9.90
$7.37
Bolt, Spark Plug Coil
12216-RNA-A00
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC NGV SEDAN,
  • CIVIC SEDAN
$5.33
$3.97
$5.33
$3.97
Spark Plug (ILZKR7B-11S) (Ngk)
12290-R40-A01
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD SEDAN,
  • CR-V 5-DOOR
$25.62
$18.44
$25.62
$18.44
Spark Plug (ILFR6J-11K) (Ngk)
12290-RMX-013
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC HYBRID SEDAN
$22.60
$16.27
$22.60
$16.27
Spark Plug (IZFR5K11) (Ngk)
9807B-5517W
Fits:
 • Honda:
  • ODYSSEY 5-DOOR,
  • PILOT 5-DOOR,
  • RIDGELINE SEDAN
$22.60
$16.27
$22.60
$16.27
Stabilizer, Rear Wiper Blade
76731-TK8-A01
Fits:
 • Honda:
  • ODYSSEY 5-DOOR
$2.53
$1.88
$2.53
$1.88
Spark Plug (SK20HPR-L11) (Denso)
12290-RMX-014
Replaces: 12290-RMX-004
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC HYBRID SEDAN
$22.60
$16.27
$22.60
$16.27
Spark Plug (SKJ20DR-M11S) (Denso)
9807B-561CW
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC SEDAN
$22.60
$16.27
$22.60
$16.27
Spark Plug (IZFR6K-11S) (Ngk)
9807B-561BW
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC SEDAN
$22.60
$16.27
$22.60
$16.27
Spark Plug (CR5EH-9)
98059-55916
$10.10
$6.26
$10.10
$6.26
Spark Plug (DCPR7E)
98069-5797Q
$4.42
$3.01
$4.42
$3.01
Spark Plug (6G)
98079-5747U
$26.94
$16.16
$26.94
$16.16
Spark Plug (IK24C11)
98079-5815U
$12.57
$10.91
$12.57
$10.91
T Handle Spark Plug
07609-0010200
$13.65
$12.25
$13.65
$12.25
Spark Plug (C5HSB)
98056-55770
$4.74
$2.94
$4.74
$2.94
Spark Plug (CR9E)
98059-59816
$13.15
$9.78
$13.15
$9.78
Spark Plug (BR8HSA)
98076-5871G
$2.56
$1.75
$2.56
$1.75
Spark Plug (IFR7L11)
98079-5717U
$18.98
$12.95
$18.98
$12.95
Spark Plug (IK27C11)
98079-5915U
$10.57
$9.18
$10.57
$9.18
Label, Spark Plug
11870-PE0-660
$1.43
$1.18
$1.43
$1.18
Spark Plug (SK22PR-M11S) (Denso)
98079-571CV
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC SEDAN
$22.60
$16.27
$22.60
$16.27
Spark Plug (IFR7F-8DS) (Ngk)
98079-578BU
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC NGV SEDAN
$22.60
$16.27
$22.60
$16.27
Spark Plug (CR4HSB)
98056-54777
$6.18
$3.83
$6.18
$3.83
Spark Plug CR7HSA
98056-57918
$7.18
$5.34
$7.18
$5.34
Spark Plug (U16FER9)
98059-55926
$10.10
$6.26
$10.10
$6.26
Spark Plug, CR6EH-
98059-56916
$16.83
$12.52
$16.83
$12.52
Spark Plug (DCPR6E)
98069-5697Q
$4.05
$2.77
$4.05
$2.77
Spark Plug (BPR2HS)
98076-52717
$3.64
$2.48
$3.64
$2.48
Spark Plug (BP4HS)
98076-54719
$2.32
$1.59
$2.32
$1.59